جلسه هیات جودو استان با اداره کل ورزش وجوانان استان لرستان

جلسه ای با حضور استاد حسین ساکی (مسئول کمیته برگزاری هیات جودو استان لرستان) و جناب آقای هادی کردی(دبیر هیات جودو استان لرستان )  با جناب آقای فرهاد دیناروند(معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان ) در خصوص هماهنگی و برگزاری جشنواره استعدادیابی جودو استان لرستان  به مورخه95/10/7  در اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان در شهرستان خرم آباد برگزار گردید.